Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

8 сарын нэгэн өдрийн үдэш, Улаанбаатарт агаарын даралт 1029гПа байсан ба агаарын даралт огцом унаж байна. Цаг агаарын ямар үзэгдэл болох вэ?

 • A. Тэнгэр цэлмэж, агаарын хэм буурна

 • B. Цаг агаар тогтвортой байна

 • C. Гэнэтийн хүчтэй шуурга болно

 • D. Цаг агаар сайжирна.

Оноо: 1

Тухайн улс орны экспорт, импортын нийлбэрийг.......................... гэнэ. Цэгийн оронд зөв өгөгдлийг нөхөж бичнэ үү.

 • А. Гадаад худалдааны тэнцэл

 • В. Гадаад худалдааны онол

 • С. Олон улсын худалдаа

 • D. Гадаад худалдааны бараа эргэлт

Оноо: 1

240В хүчдэлд 120 Ом эсэргүүцэл залгасан бол түүгээр ямар гүйдэл гүйх вэ?

 • А. 0,5 А

 • В. 2 А

 • С. 28800 А

 • D. 28000 A

Оноо: 1

Валютын ханш хэмээх ойлголтыг илэрхийлсэн тодорхойлолтыг доорх өгөгдлүүдээс сонгоно уу.

 • А. Гадаадын нэгж валютыг өөрийн валютаар худалдан авах үнэ

 • В. Төв бакнаас валютын ханшийг өсгөх үйл ажиллагаа

 • С. Төв бакнаас валютын ханшийг бууруулах үйл ажиллагаа

 • D. Төв банк өөрийн нөөцөөр валютыг худалдан авах үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Янз бүрийн гадарга дээр альбедогийн хэмжээг хүснэгтэд өгчээ. Дараах хариунаас аль зөв бэ?

Гадарга

Альбедо

Элс

25

Хар зам

5-10

Шинэ цас

85

 • A. Гадаргын өнгө цагаарахад альбедо ихсэж байна

 • B. Гадаргын өнгө цагаарахад альбедо багасаж байна

 • C. Гадаргын өнгө цагаарахад альбедо тогтмолжиж байна

 • D. Гадаргын өнгө ба альбедогийн хооронд ямар нэг хамаарал байхгүй

Оноо: 1

Валютын ревальваци хэмээх ойлголтыг илэрхийлсэн тодорхойлолтыг доорх өгөгдлүүдээс сонгоно уу.

 • А. Гадаадын нэгж валютыг өөрийн валютаар худалдан авах үнэ

 • В. Төв бакнаас валютын ханшийг өсгөх үйл ажиллагаа

 • С. Төв бакнаас валютын ханшийг бууруулах үйл ажиллагаа

 • D. Төв банк өөрийн нөөцөөр валютыг худалдан авах үйл ажиллагаа

Оноо: 1

\frac{sin\alpha +cos\alpha }{\sqrt{2}} хялбарчил.

 • A. cos(\alpha -\pi /3)

 • B. cos(\alpha +\pi /4)

 • C. sin(\alpha -\pi /4)

 • D. sin(\alpha +\pi /4)

Оноо: 1

Валютын девальваци хэмээх ойлголтыг илэрхийлсэн тодорхойлолтыг доорх өгөгдлүүдээс сонгоно уу.

 • А. Гадаадын нэгж валютыг өөрийн валютаар худалдан авах үнэ

 • В. Төв бакнаас валютын ханшийг өсгөх үйл ажиллагаа

 • С. Төв бакнаас валютын ханшийг бууруулах үйл ажиллагаа

 • D. Төв банк өөрийн нөөцөөр валютыг худалдан авах үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Шулуун явж буй автомашины хурд заагч 60 км/ц хурдыг зааж байв. Автомашинд жолоочийн хажууд сууж яваа зорчигчийн хурдыг аль биетэй харьцуулбал 0 км/ц болох вэ?

 • А. Автомашины жолооч

 • B. Араас нь ирж яваа автомашин

 • С. Замын хажууд зогсож байгаа хүн

 • D. Өөдөөс ирж буй автомашин

Оноо: 1

All company__________ must obey the rules.

 • A.employees

 • B.employ

 • C.employment

 • D.unempolyment

Оноо: 1

Валютын интервенци хэмээх ойлголтыг илэрхийлсэн тодорхойлолтыг доорх өгөгдлүүдээс сонгоно уу.

 • А. Гадаадын нэгж валютыг өөрийн валютаар худалдан авах үнэ

 • В. Төв бакнаас валютын ханшийг өсгөх үйл ажиллагаа

 • С. Төв бакнаас валютын ханшийг бууруулах үйл ажиллагаа

 • D. Төв банк өөрийн нөөцөөр валютыг худалдан авах үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Унадаг дугуйтай хүн баруун зүг рүү шулуун замаар газартай харьцангуй 10 м/с хурдтай явж байна. Хэрэв зүүн зүгээс салхи 4 м/с хурдтай салхилж байсан бол дугуйчинтай холбоотой тооллын системд салхины хурд ямар болох вэ?

 • А. 4 м/с

 • B. 6 м/с

 • C. 10 м/с

 • D. 14 м/с

Оноо: 1

Гадаад худалдааны бодлого гэдэг ойлголтыг аль өгөгдөл нь зөв илэрхийлж байна вэ?

 • А. Улс орнуудтай тогтоосон худалдааны харилцааг зохицуулах зорилгоор төрөөс хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний нийлбэр цогц үйл ажиллагаа

 • В. Бүтээгдэхүүн экспортлохын оронд гадаадад үйлдвэрлэлээ байгуулах эсвэл худалдан авах үйл ажиллагаа

 • С. Гадаад орнуудад хоёр болон түүнээс олон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбартай томоохон компаниудын үйл ажиллагаа

 • D. Аль болох олон улс оронтой харилцан ашигтай байдлаар гадаад худалдаа, харилцаагаа өргөжүүлэн явуулах үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Шилжилтийн насны охидод гарахгүй өөрчлөлтийг сонгоно уу.

 • A.Суганд үс ургах

 • B.Сарын тэмдэг ирэх

 • C. Сарын тэмдэг зогсох

 • D. Бэлхүүс нарийсах

Оноо: 1

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт гэдэг ойлголтыг аль өгөгдөл нь зөв илэрхийлэх вэ?

 • А. Улс орнуудтай тогтоосон худалдааны харилцааг зохицуулах зорилгоор төрөөс хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний нийлбэр цогц үйл ажиллагаа

 • В. Бүтээгдэхүүн экспортлохын оронд гадаадад үйлдвэрлэлээ байгуулах эсвэл худалдан авах үйл ажиллагаа

 • С. Гадаад орнуудад хоёр болон түүнээс олон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбартай томоохон компаниудын үйл ажиллагаа

 • D. Аль болох олон улс оронтой харилцан ашигтай байдлаар гадаад худалдаа, харилцаагаа өргөжүүлэн явуулах үйл ажиллагаа

Оноо: 1

2sin\frac{\alpha +30^{\circ}}{2}cos\frac{\alpha -30^{\circ}}{2}

 • A. sin(\alpha +30^{0})

 • B. sin(\alpha -30^{0})

 • C. sin\alpha +sin30^{0}

 • D. sin\alpha -sin30^{0}

Оноо: 1

Шилжилтийн насны охид, хөвгүүдийн биед гарах өөрчлөлтөд юу нөлөөлдөг вэ?

 • А. Нөсөө

 • B. Даавар

 • C. Энзим

 • D. Уураг

Оноо: 1

Үндэстэн дамнасан корпарци гэдэг ойлголтыг аль өгөгдөл нь зөв илэрхийлж байна вэ?

 • А. Улс орнуудтай тогтоосон худалдааны харилцааг зохицуулах зорилгоор төрөөс хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний нийлбэр цогц үйл ажиллагаа

 • В. Бүтээгдэхүүн экспортлохын оронд гадаадад үйлдвэрлэлээ байгуулах эсвэл худалдан авах үйл ажиллагаа

 • С. Гадаад орнуудад хоёр болон түүнээс олон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбартай томоохон компаниудын үйл ажиллагаа

 • D. Аль болох олон улс оронтой харилцан ашигтай байдлаар гадаад худалдаа, харилцаагаа өргөжүүлэн явуулах үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Нээлттэй эдийн засгийн бодлого гэдэг ойлголтыг аль өгөгдөл нь зөв илэрхийлэх вэ?

 • А. Улс орнуудтай тогтоосон худалдааны харилцааг зохицуулах зорилгоор төрөөс хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний нийлбэр цогц үйл ажиллагаа

 • В. Бүтээгдэхүүн экспортлохын оронд гадаадад үйлдвэрлэлээ байгуулах эсвэл худалдан авах үйл ажиллагаа

 • С. Гадаад орнуудад хоёр болон түүнээс олон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбартай томоохон компаниудын үйл ажиллагаа

 • D. Аль болох олон улс оронтой харилцан ашигтай байдлаар гадаад худалдаа, харилцаагаа өргөжүүлэн явуулах үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Тестостерон даавар хаанаас ялгардаг вэ?

 • А. Өндгөвч

 • B. Төмсөг

 • C. Үрийн цэврүү

 • D. Хуухнаг

Нийт: 15508