Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Ижил өндөрт чулуу,тоосго байв. Чулууны масс тоосгоноос 2 дахин хүнд. Чулууны потенциал энерги тоосгоны потенциал энергүүдийн харьцааг тодорхойлно уу.

 • A. ЕчТ=1/4

 • B. ЕчТ=1/2

 • C. ЕчТ=1

 • D. ЕчТ=2

Оноо: 1

Эдгээрээс аль нь Ж.Кейнсийн үзэл санаанд хамаарахгүй вэ?

 • А. Зах зээлийн тогтолцоо нь эдийн засгийн уналтаас өөрийгөө аварч үл чадна

 • В. Төрийн оролцоотойгоор нийт эрэлтийг нэмэгдүүлэх замаар эдийн засагт зохицуулалт хийх нь үр ашигтай.

 • С. Зах зээлийн харилцаа нь “үл үзэгдэгч гар”-ын онолын дагуу явагдвал илүү үр дүнд хүрнэ.

 • D. Нийт эрэлтийг нэмэгдүүлэхдээ төрийн худалдан авалтын зардлыг аль болох чухалд үзэх хэрэгтэй.

Оноо: 1

2sin\frac{\alpha -30^{\circ}}{2}cos\frac{\alpha +30^{\circ}}{2} =

 • A. sin(\alpha +30^{0})

 • B. sin(\alpha -30^{0})

 • C. sin\alpha +sin30^{0}

 • D. sin\alpha -sin30^{0}

Оноо: 1

Эстроген даавар хаанаас ялгардаг вэ?

 • А. Өндгөвч

 • B. Төмсөг

 • C. Умай

 • D. Үтрээ

Оноо: 1

Дараах хоол тэжээлийн хэлхээний бүдүүвчийг ажиглан 3-р зэргийн хэрэглэгчийн тоо толгой буурсан бол хоол тэжээлийн хэлхээнд ямар өөрчлөлтийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Лууван, өвс, үр тарианы ургацын хэмжээ нэмэгдэх

 • В. Туулай, шар шувууны тоо ихсэх

 • С. Царцаа, туулайн тоо толгой буурах

 • D. Туулай, хөх бухын тоо ихсэх

Оноо: 1

Эдгээрээс аль нь А.Смитийн үзэл санаанд хамаарах вэ?

 • А. Зах зээлийн тогтолцоо нь эдийн засгийн уналтаас өөрийгөө аварч үл чадна.

 • В. Төрийн оролцоотойгоор нийт эрэлтийг нэмэгдүүлэх замаар эдийн засагт зохицуулалт хийх нь үр ашигтай.

 • С. Зах зээлийн харилцаа нь “үл үзэгдэгч гар”-ын онолын дагуу явагдвал илүү үр дүнд хүрнэ.

 • D. Нийт эрэлтийг нэмэгдүүлэхдээ төрийн худалдан авалтын зардлыг аль болох чухалд үзэх хэрэгтэй.

Оноо: 1

Mr. Bayar has been a __________ of this village for ten years.

 • A.residential

 • B.residence

 • C.reside

 • D.resident

Оноо: 1

Эм бэлгийн даавруудыг сонгоно уу.

 • А. Эстроген ба прогестерон

 • B. Эстроген ба тестостерон

 • C. Адреналин ба прогестерон

 • D. Тестостерон ба инсулин

Оноо: 1

My neighbours are building a (an) ____________on their house.

 • A.extend

 • B.extension

 • C.extended

 • D.extensive

Оноо: 1

Дараах хоол тэжээлийн хэлхээний бүдүүвчийг ажиглан гаднаас 2-р зэргийн хэрэглэгч нэмэгдэж ирсэн бол хоол тэжээлийн хэлхээнд ямар өөрчлөлтийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Лууван, өвс, үр тарианы ургацын хэмжээ нэмэгдэх

 • В. Үнэг, шар шувууны тоо ихсэх

 • С. Царцаа, туулайн тоо толгой буурах

 • D. Хулгана, хөх бухын тоо ихсэх

Оноо: 1

12a, 12б, 12в гэсэн гурван ангийн сурагчдын тоо харгалзан 3;3.5; 4 тоонуудад пропорциональ байв. 12б анги 35 сурагчтай бол нийт сурагчдын тоог ол.

 • A. 30

 • B. 40

 • C. 50

 • D.105

Оноо: 1

M> \frac{PQ}{T} үед эдийн засагт ямар нөхцөл үүсэх вэ?

M-Гүйлгээнд байх мөнгөний хэмжээ

PQ-Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нийт үнийн дүн

T-Мөнгөний эргэлтийн хурд

 • А. Эдийн засагт мөнгөний илүүдэл бий болж мөнгө үнэ цэнээ алдаж улмаар инфляци үүснэ.

 • В. Эдийн засагт мөнгөний хомсдол үүсэж нийт эрэлт буурна.

 • С. Гүйлгээнд байгаа мөнгөний тоо хэмжээ, үйлдвэрлэсэн бараа үйлчилгээний үнийн дүнтэй тэнцэж тогтворжино.

 • D. Гүйлгээнд байгаа мөнгөний тоо хэмжээнд өөрчлөлт гарахгүй.

Оноо: 1

Эр бэлгийн дааврыг сонгоно уу.

 • А. Эстроген

 • B. Тестостерон

 • C. Адреналин

 • D. Инсулин

Оноо: 1

This is a (an) ______area. Can you see that sign?

 • A.smoked

 • B.smoke

 • C.non-smoking

 • D.smoking

Оноо: 1

(sin\alpha +cosa)^{2} алинтай нь тэнцүү вэ?

 • A. 1

 • B. 1+sin2\alpha

 • C. sin2\alpha -1

 • D. 1-sin2\alpha

Оноо: 2

Тэгш өнцөгт параллелепипедийн урт 8 см, өндөр нь 5см, өргөн нь уртаасаа 2 дахин богино бол түүний эзлэхүүний хэмжээг олоорой.

Оноо: 1

My parents pay a lot of money for my school __________.

 • A. supply

 • B.supplies

 • C.supplier

 • D. supplying

Оноо: 1

Бэлгийн бойжилт эхлэх, явагдах үйл явцыг зохицуулдаг булчирхайг сонгоно уу.

 • А. Сэрээ булчирхай

 • B. Нойр булчирхай

 • C. Өнчин тархи

 • D. Бөөрний дээд булчирхай

Оноо: 1

Teachers are always very patient_________students’ noise.

 • A.of

 • B.to

 • C.with

 • D.for

Оноо: 1

20 га талбайгаас 3.6 т ургац хураадаг бол 1200 га талбайгаас хэдэн тонн ургац хураах вэ?

 • A. 2.16т

 • В.21.6т

 • С.216т

 • D. 2160т

Нийт: 15508