• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Зурагт тал хээрийн экосистем дэх нэгэнидэштэжээлийн хэлхээний бүдүүвчийг үзүүлжээ. 2-р эрэмбийн хэрэглэгч туулайны популяци нэмэгдсэн бол энэ идэш тэжээлийн хэлхээнд ямар өөрчлөлт гарахыг тодорхойлно уу.


 • А. Лууван, өвсний хэмжээ ,багасах

 • В. Үнэг, шар  шувууны тоо ихсэх

 • С. Царцаа, туулайн тоо толгой буурах   

 • D.  Хулгана, хөх бухын тоо ихсэх    

Оноо: 1

12a, 12б, 12в гэсэн гурван ангийн сурагчдын тоо харгалзан 3;3.5; 4 тоонуудад пропорциональ байв. 12б анги 35 сурагчтай бол нийт сурагчдын тоог ол.

 • A. 30              

 • B. 40               

 • C. 50               

 • D.105

Оноо: 1

M> \frac{PQ}{T} үед эдийн засагт ямар нөхцөл үүсэх вэ?

M-Гүйлгээнд байх мөнгөний хэмжээ

PQ-Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нийт үнийн дүн

T-Мөнгөний эргэлтийн хурд

 • А. Эдийн засагт мөнгөний илүүдэл бий болж мөнгө үнэ цэнээ алдаж улмаар инфляци үүснэ.           

 • В. Эдийн засагт мөнгөний хомсдол үүсэж нийт эрэлт буурна.

 • С. Гүйлгээнд байгаа мөнгөний тоо хэмжээ, үйлдвэрлэсэн бараа үйлчилгээний үнийн дүнтэй тэнцэж тогтворжино.

 • D. Гүйлгээнд байгаа мөнгөний тоо хэмжээнд өөрчлөлт гарахгүй.

Оноо: 1

Эр бэлгийн дааврыг сонгоно уу.

 • А. Эстроген

 • B. Тестостерон

 • C. Адреналин

 • D. Инсулин

Оноо: 1

This is a (an) ______area. Can you see that sign?

 • A.smoked

 • B.smoke

 • C.non-smoking

 • D.smoking

Оноо: 1

(sin\alpha +cosa)^{2} алинтай нь тэнцүү вэ?

 • A. 1      

 • B. 1+sin2\alpha

 • C. sin2\alpha -1

 • D. 1-sin2\alpha

Оноо: 2

Тэгш өнцөгт параллелепипедийн урт 8 см, өндөр нь 5см, өргөн нь уртаасаа 2 дахин богино бол түүний эзлэхүүний хэмжээг олоорой.

Оноо: 1

My parents pay a lot of money for my school __________.

 • A. supply

 • B.supplies

 • C.supplier

 • D. supplying

Оноо: 1

Бэлгийн бойжилтынүйл явцыг зохицуулдаг булчирхайг сонгоно уу.

 • А. Сэрээ булчирхай

 • B. Нойр булчирхай

 • C. Өнчин тархи

 • D. Бөөрний дээд булчирхай

Оноо: 1

Teachers are always very patient_________students’ noise.

 • A.of

 • B.to

 • C.with

 • D.for

Оноо: 1

20 га талбайгаас 3.6 т ургац хураадаг бол 1200 га талбайгаас хэдэн тонн ургац хураах вэ?

 • A.   2.16т        

 • В.21.6т           

 • С.216т 

 • D. 2160т

Оноо: 1

M< \frac{PQ}{T}үед эдийн засагт ямар нөхцөл үүсэх вэ?

M-Гүйлгээнд байх мөнгөний хэмжээ

PQ- Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нийт үнийн дүн

T-Мөнгөний эргэлтийн хурд

 • А. Эдийн засагт мөнгөний илүүдэл бий болж мөнгө үнэ цэнээ алдаж улмаар инфляци  үүснэ

 • В. Эдийн засагт мөнгөний хомсдол үүсэж нийт эрэлт буурна

 • С. Гүйлгээнд байгаа мөнгөний тоо хэмжээ, үйлдвэрлэсэн бараа үйлчилгээний үнийн дүнтэй тэнцэж тогтворжино.

 • D. Гүйлгээнд байгаа мөнгөний тоо хэмжээнд өөрчлөлт гарахгүй

Оноо: 1

Митоз хуваагдал эхлэхийн өмнө G1 үед ДНХ-н нийлэгжлийг хэдэн удаа, ямар зорилгоор шалгадаг вэ?

 • А. 2 удаа, ДНХ дараалал алдаатай эсэхийг илрүүлэх зорилгоор

 • В. 1 удаа, ДНХ гэмтсэн эсэхийг шалгах

 • С. 3 удаа, ДНХ репликаци зөв явагдаж буй эсэхийг шалгах

 • D. 4 удаа, 3 удаа ДНХ дараалал зөв эсэхийг, 1 удаа репликаци зөв явагдаж буй эсэх зорилгоор

Оноо: 1

The wrestlers are ready_________the next round.

 • A.for

 • B.to

 • C.into

 • D.with

Оноо: 1

25 Ом ба 35 Омэсэргүүцэлтэй резисторуудыгцуваа залгасан бол ерөнхий эсэргүүцэл нь ямар байх вэ?

 • А. 60 Ом  

 • В. 10 Ом   

 • С. 25 Ом   

 • D. 10 Ом   

Оноо: 1

Жаргалын 4 хичээлийн шалгалтын дундаж дүн 84%. Хэрэв 5 дахь шалгалтандаа 94% авсан бол 5 хичээлийн шалгалтын дундаж дүн хэд болох вэ?

 • A.85%            

 • В. 86%           

 • С. 87%           

 • D. 88

Оноо: 1

Митоз хуваагдлын үед эс хуваагдлын үйл явцааөөрөө хянан зохицуулах системтэй байдаг. Митоз хуваагдал эхлэхийн өмнө интерфазын G2 шатанд ДНХ-н нийлэгжлийг хэдэн удаа ямар зорилгоор шалгадаг вэ?

 • А. 2 удаа, ДНХ дараалал алдаатай эсэхийг илрүүлэх зорилгоор

 • В. 1 удаа, ДНХ-н дараалал хэвийн эсэхийг

 • С. 3 удаа, ДНХ репликаци зөв явагдаж буй эсэхийг шалгах

 • D. 4 удаа, 3 удаа ДНХ дараалал зөв эсэхийг, 1 удаа репликаци зөв явагдаж буй эсэх зорилгоор

Оноо: 1

People should rely______each other.

 • A.to

 • B.in

 • C.on  

 • D.for

Оноо: 1

M = \frac{PQ}{T}үед эдийн засагт ямар нөхцөл үүсэх вэ?

M-Гүйлгээнд байх мөнгөний хэмжээ

PQ- Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нийт үнийн дүн

T-Мөнгөний эргэлтийн хурд

 • А. Эдийн засагт мөнгөний илүүдэл бий болж мөнгө үнэ цэнээ алдаж улмаар инфляци үүснэ.

 • В. Эдийн засагт мөнгөний хомсдол үүсэж нийт эрэлт буурна.

 • С. Гүйлгээнд байгаа мөнгөний тоо хэмжээ, үйлдвэрлэсэн бараа үйлчилгээний үнийн дүнтэй тэнцэж тогтворжино.

 • D. Гүйлгээнд байгаа мөнгөний тоо хэмжээнд өөрчлөлт гарахгүй.

Оноо: 1

Аль томьёо ертөнц дахины таталцлын хүчийг илэрхийлэх вэ?

 • А. \small F=ma

 • В. \small F=N\cdot \mu

 • С.  \small F=\gamma \frac{m_1\cdot m_2}{r^2}

 • D. \small F=kx

Нийт: 16693