• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

My parents always cogratulate us _______our good marks.

 • A.of

 • B.to

 • C.for

 • D. on

Оноо: 2

Тэгш өнцөгтийн периметр 24 см бөгөөд үүнтэй ижил периметр бүхий квадратын талбайн хэмжээг олоорой.

Оноо: 1

Демпингийн үйл ажиллагаа гэж юу вэ?

 • А. Импортын бараанд үнэ тарифийн хязгаарлалт хийх үйл ажиллагаа

 • В. Импортын барааны тоо хэмжээнд нь хязгаар тогтоох үйл ажиллагаа

 • С. Импортлож байгаа бараанд татвар ноогдуулах үйл ажиллагаа

 • D. Бараа, үйлчилгээг гадаад зах зээлд нэвтрүүлэхийн тулд өрсөлдөгчөөсөө доогуур үнээр худалдаалах үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Митоз хуваагдлын үед эс хуваагдлын үйл явцааөөрөө хянан зохицуулах системтэй байдаг.Митоз хуваагдлын үед хэдэн удаа ямар зорилгоор митозын үйл явцыг шалгадаг вэ?


 • А. 2 удаа, ДНХ дараалал алдаатай эсэхийг илрүүлэх зорилгоор

 • В. 1 удаа, хромосомын утаслаг зөв холбогдсон эсэхийг шалгах

 • С. 3 удаа, ДНХ репликаци зөв явагдаж буй эсэхийг шалгах

 • D. 2 удаа,1 удаа хромосомын утаслаг зөв холбогдсон эсэх, 1 удаа стрессийн нөлөөллийг шалгах зорилгоор

Оноо: 1

Гурвалжны нэг гадаад өнцөг нь 150°, түүнтэй хамар биш хоёр дотоод өнцөг нь хоорондоо тэнцүү бол бага өнцгийн хэмжээг ол.

 • A. 5°             

 • B. 10°              

 • C. 50°              

 • D. 30°

Оноо: 1

Квот тогтоох үйл ажиллагаа гэж юу вэ?

 • А. Импортын бараанд үнэ тарифийн хязгаарлалт хийх үйл ажиллагаа

 • В. Импортын барааны тоо хэмжээнд нь хязгаар тогтоох үйл ажиллагаа

 • С. Өрсөлдөгчөөсөө доогуур үнээр бараагаа зарж, энэ үнэдээ тогтох

 • D. Өрсөлдөгчөөсөө доогуур үнээр бараагаа зарж, дараа нь үнээ өсгөх

Оноо: 1

Митоз хуваагдлын үед эс хуваагдлын үйл явцааөөрөө хянан зохицуулах системтэй байдаг. Хуваагдал эхлэхийн өмнө, интерфазын S шатанд ДНХ-н нийлэгжлийг хэдэн удаа, ямар зорилгоор шалгадаг вэ? • А. Шалгахгүй, энэ үед ДНХ нийлэгжиж байх тул

 • В. 1 удаа, ДНХ-н дараалал хэвийн эсэхийг

 • С. 3 удаа, ДНХ репликаци зөв явагдаж буй эсэхийг шалгах

 • D. 4 удаа, 3 удаа ДНХ дараалал зөв эсэхийг, 1 удаа репликаци зөв явагдаж буй эсэх зорилгоор

Оноо: 1

Үнэ тарифийг хязгаарлах үйл ажиллагаа гэж юу вэ?

 • А. Импортын бараанд үнэ тарифийн хязгаарлалт хийх үйл ажиллагаа

 • В. Импортын барааны тоо хэмжээнд нь хязгаар тогтоох үйл ажиллагаа

 • С. Өрсөлдөгчөөсөө доогуур үнээр бараагаа зарж, энэ үнэдээ тогтох

 • D. Өрсөлдөгчөөсөө доогуур үнээр бараагаа зарж, дараа нь үнээ өсгөх

Оноо: 1

Гурвалжны нэг гадаад өнцөг нь 160°, түүнтэй хамар биш хоёр дотоод өнцөг нь хоорондоо тэнцүү бол бага өнцгийн хэмжээг ол.

 • A. 70°             

 • B. 20°            

 • C. 80°            

 • D. 10°

Оноо: 2

Тэгш өнцөгтийн периметр 20 см бөгөөд үүнтэй ижил периметр бүхий квадратын талбайн хэмжээг олоорой.

Оноо: 1

Доор дурдсан үзэгдлүүдийн аль нь макро эдийн засгийн судлагдахуун бэ?

 • А. Талхны  үнэ өссөн

 • В. Татварын тухай хууль баталсан

 • С. Сүүний үйлдвэрийн ашиг

 • D. Бензиний нийлүүлэлт буурсан

Оноо: 1

Өсөлтийн болон бэлгийн дааврыг идэвхжүүлэгч даавар ялгаруулдаг өнчин тархийг зөв сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

2.0\left ( 2 \right )-1\tfrac{11}{45} тооцоол.

 • A. \frac{5}{9}               

 • В. \frac{7}{9}                 

 • С. 1\tfrac{1}{9}                  

 • D. 1\tfrac{5}{9}       

Оноо: 1

Доор дурдсан үзэгдлүүдийн аль нь микро эдийн засгийн судлагдахуун бэ?

 • А. Талхны  үнэ өссөн

 • В. Татварын тухай хууль баталсан

 • С. Мөнгө зээлийн бодлого

 • D. Улсын төсвийн хуваарилалт

Оноо: 1

Парис хотын уур амьсгалын диаграммыг ашиглан, зөв хариуг олоорой.

 • A. Температур жилийн турш тогтмол байна

 • B. 40-50 мм тунадас унадаг сар 7 байна

 • C. 50мм дээш тунадас унадаг сар 7 байна

 • D. 20-оос дээш хэмтэй сар 10 байна

Оноо: 1

Доорх өгөгдлүүдээс маркетингийн судлалд шууд хамааралтайг сонгоно уу.

 • А. Байгууллагын хяналт

 • В. Бүтээгдэхүүний зар сурталчилгаа

 • С. Хүний нөөцийн хөгжил

 • D. Үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт

Оноо: 2

Хичээл 40 минут үргэлжилж, 5 минут завсарладаг ба үдийн цай 30 минут үргэлжилдэг бол өглөө 8 цагт эхэлсэн 4 цагийн хичээл хэдэн цагт тарах вэ?

Оноо: 1

Бэлгийн бойжилтын үед чухал нөлөөтэй, өнчин тархины ялгаруулдаг даавруудыг сонгоно уу.

 • A. Гонадотропин ба соматотропин

 • B. Эстроген ба тестостерон

 • C. Инсулин ба глюкагон

 • D. Адреналин ба трипсин

Оноо: 1

Доорх өгөгдлүүдээс менежментийн судлалд шууд хамааралтайг сонгоно уу.

 • А. Худалдааг сэдэлжүүлэх

 • В. Бүтээгдэхүүний зар сурталчилгаа

 • С. Хөдөлмөрийн зах зээл 

 • D. Үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт

Оноо: 2

Нэг га газрын 2 / 5 той тэнцэх хэмжээний талбайд лууван тарив. Ямар хэмжээтэй газар лууван тарьсан бэ?

Нийт: 16693