Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

M< \frac{PQ}{T}үед эдийн засагт ямар нөхцөл үүсэх вэ?

M-Гүйлгээнд байх мөнгөний хэмжээ

PQ- Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нийт үнийн дүн

T-Мөнгөний эргэлтийн хурд

 • А. Эдийн засагт мөнгөний илүүдэл бий болж мөнгө үнэ цэнээ алдаж улмаар инфляци үүснэ

 • В. Эдийн засагт мөнгөний хомсдол үүсэж нийт эрэлт буурна

 • С. Гүйлгээнд байгаа мөнгөний тоо хэмжээ, үйлдвэрлэсэн бараа үйлчилгээний үнийн дүнтэй тэнцэж тогтворжино.

 • D. Гүйлгээнд байгаа мөнгөний тоо хэмжээнд өөрчлөлт гарахгүй

Оноо: 1

Митоз хуваагдал эхлэхийн өмнө G1 үед ДНХ-н нийлэгжлийг хэдэн удаа, ямар зорилгоор шалгадаг вэ?

 • А. 2 удаа, ДНХ дараалал алдаатай эсэхийг илрүүлэх зорилгоор

 • В. 1 удаа, ДНХ-н дараалал хэвийн эсэхийг

 • С. 3 удаа, ДНХ репликаци зөв явагдаж буй эсэхийг шалгах

 • D. 4 удаа, 3 удаа ДНХ дараалал зөв эсэхийг, 1 удаа репликаци зөв явагдаж буй эсэх зорилгоор

Оноо: 1

The wrestlers are ready_________the next round.

 • A.for

 • B.to

 • C.into

 • D.with

Оноо: 1

25 Ом ба 35Ом 2 эсэргүүцлийг цуваа залгасан бол ерөнхий эсэргүүцэл нь ямар байх вэ?

 • А. 60 Ом

 • В. 10 Ом

 • С. 25 Ом

 • D. 10 Ом

Оноо: 1

Жаргалын 4 хичээлийн шалгалтын дундаж дүн 84%. Хэрэв 5 дахь шалгалтандаа 94% авсан бол 5 хичээлийн шалгалтын дундаж дүн хэд болох вэ?

 • A.85%

 • В. 86%

 • С. 87%

 • D. 88

Оноо: 1

Митоз хуваагдал эхлэхийн өмнө интерфаз үед ДНХ-н нийлэгжлийг хэдэн удаа ямар зорилгоор шалгадаг вэ? • А. 2 удаа, ДНХ дараалал алдаатай эсэхийг илрүүлэх зорилгоор

 • В. 1 удаа, ДНХ-н дараалал хэвийн эсэхийг

 • С. 3 удаа, ДНХ репликаци зөв явагдаж буй эсэхийг шалгах

 • D. 4 удаа, 3 удаа ДНХ дараалал зөв эсэхийг, 1 удаа репликаци зөв явагдаж буй эсэх зорилгоор

Оноо: 1

People should rely______each other.

 • A.to

 • B.in

 • C.on

 • D.for

Оноо: 1

M = \frac{PQ}{T}үед эдийн засагт ямар нөхцөл үүсэх вэ?

M-Гүйлгээнд байх мөнгөний хэмжээ

PQ- Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нийт үнийн дүн

T-Мөнгөний эргэлтийн хурд

 • А. Эдийн засагт мөнгөний илүүдэл бий болж мөнгө үнэ цэнээ алдаж улмаар инфляци үүснэ.

 • В. Эдийн засагт мөнгөний хомсдол үүсэж нийт эрэлт буурна.

 • С. Гүйлгээнд байгаа мөнгөний тоо хэмжээ, үйлдвэрлэсэн бараа үйлчилгээний үнийн дүнтэй тэнцэж тогтворжино.

 • D. Гүйлгээнд байгаа мөнгөний тоо хэмжээнд өөрчлөлт гарахгүй.

Оноо: 1

Дараах томъёоноос ертөнц дахины таталцлын хүчийг аль нь илэрхийлэх вэ?

 • А. \small F=ma

 • В. \small F=N\cdot \mu

 • С. \small F=\gamma \frac{m_1\cdot m_2}{r^2}

 • D. \small F=kx

Оноо: 1

My parents always cogratulate us _______our good marks.

 • A.of

 • B.to

 • C.for

 • D. on

Оноо: 2

Тэгш өнцөгтийн периметр 24 см бөгөөд үүнтэй ижил периметр бүхий квадратын талбайн хэмжээг олоорой.

Оноо: 1

Демпингийн үйл ажиллагаа гэж юу вэ?

 • А. Импортын бараанд үнэ тарифийн хязгаарлалт хийх үйл ажиллагаа

 • В. Импортын барааны тоо хэмжээнд нь хязгаар тогтоох үйл ажиллагаа

 • С. Импортлож байгаа бараанд татвар ноогдуулах үйл ажиллагаа

 • D. Бараа, үйлчилгээг гадаад зах зээлд нэвтрүүлэхийн тулд өрсөлдөгчөөсөө доогуур үнээр худалдаалах үйл ажиллагаа

Оноо: 1

Эсийн хуваагдлын үед эс хуваагдлын үйл явцыг эс өөрөө хянадаг. Митоз хуваагдлын үед хэдэн удаа ямар зорилгоор митозын үйл явцыг шалгадаг вэ? • А. 2 удаа, ДНХ дараалал алдаатай эсэхийг илрүүлэх зорилгоор

 • В. 1 удаа, ДНХ-н дараалал хэвийн эсэхийг

 • С. 3 удаа, ДНХ репликаци зөв явагдаж буй эсэхийг шалгах

 • D. 2 удаа,1 удаа хромосомын утаслаг зөв холбогдсон эсэх, 1 удаа стрессийн нөлөөллийг шалгах зорилгоор

Оноо: 1

Гурвалжны нэг гадаад өнцөг нь 150°, түүнтэй хамар биш хоёр дотоод өнцөг нь хоорондоо тэнцүү бол бага өнцгийн хэмжээг ол.

 • a)75°

 • b)72°

 • c)78°

 • d)30°

Оноо: 1

Квот тогтоох үйл ажиллагаа гэж юу вэ?

 • А. Импортын бараанд үнэ тарифийн хязгаарлалт хийх үйл ажиллагаа

 • В. Импортын барааны тоо хэмжээнд нь хязгаар тогтоох үйл ажиллагаа

 • С. Өрсөлдөгчөөсөө доогуур үнээр бараагаа зарж, энэ үнэдээ тогтох

 • D. Өрсөлдөгчөөсөө доогуур үнээр бараагаа зарж, дараа нь үнээ өсгөх

Оноо: 1

Эсийн хуваагдлын үед эс хуваагдлын үйл явцыг эс өөрөө хянадаг. Митоз хуваагдал эхлэхийн өмнө интерфазын S үед ДНХ-н нийлэгжлийг хэдэн удаа ямар зорилгоор шалгадаг вэ? • А. Шалгахгүй, энэ үед ДНХ нийлэгжиж байх тул

 • В. 1 удаа, ДНХ-н дараалал хэвийн эсэхийг

 • С. 3 удаа, ДНХ репликаци зөв явагдаж буй эсэхийг шалгах

 • D. 4 удаа, 3 удаа ДНХ дараалал зөв эсэхийг, 1 удаа репликаци зөв явагдаж буй эсэх зорилгоор

Оноо: 1

Үнэ тарифийг хязгаарлах үйл ажиллагаа гэж юу вэ?

 • А. Импортын бараанд үнэ тарифийн хязгаарлалт хийх үйл ажиллагаа

 • В. Импортын барааны тоо хэмжээнд нь хязгаар тогтоох үйл ажиллагаа

 • С. Өрсөлдөгчөөсөө доогуур үнээр бараагаа зарж, энэ үнэдээ тогтох

 • D. Өрсөлдөгчөөсөө доогуур үнээр бараагаа зарж, дараа нь үнээ өсгөх

Оноо: 1

Гурвалжны нэг гадаад өнцөг нь 160°, түүнтэй хамар биш хоёр дотоод өнцөг нь хоорондоо тэнцүү бол бага өнцгийн хэмжээг ол.

 • a)70°

 • b)20°

 • c)80°

 • d)10°

Оноо: 2

Тэгш өнцөгтийн периметр 20 см бөгөөд үүнтэй ижил периметр бүхий квадратын талбайн хэмжээг олоорой.

Оноо: 1

Доор дурдсан үзэгдлүүдийн аль нь макро эдийн засгийн судлагдахуун бэ?

 • А. Талхны үнэ өссөн

 • В. Татварын тухай хууль баталсан

 • С. Сүүний үйлдвэрийн ашиг

 • D. Бензиний нийлүүлэлт буурсан

Нийт: 15508