• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

.......................... нь хөрөнгө оруулалтын төсөл боловсруулах, үнэт цаас гаргах, бүртгүүлэх үйл ажиллагаа юм. Цэгийн оронд нөхөж бичнэ үү.

 • А. Үнэт цаас гаргах

 • В. Үнэт цаас  байршуулах

 • С. Үнэт цаас арилжих

 • D. Үнэт цаасны зах зээл

Оноо: 1

Бэлгийн бойжилтын тухай зөв ойлголтыг сонгоно уу.

 • A. Сар бүр умайн хана ховхрон, гадагшлах үзэгдэл

 • B. Бие махбод болон сэтгэл санаанд өөрчлөлт гарч, насанд хүрсэн хүн болох үе

 • C. Сарын тэмдэг зогсож цэвэрших үзэгдэл

 • D. Нойтон зүүд зүүдлэх

Оноо: 1

Агаарын даралтын өндрийн хуваарилалтын зүй тогтлыг зөв илэрхийлсэн хариуг ол

 • A. Өндөр болох тусам агаарын даралт ихсэж байна

 • B. Өндөр болох тусам агаарын даралт буурч байна

 • C. Өндөр болох тусам агаарын даралт тогтмолжиж байна

 • D. Өндөр ба агаарын даралтын хооронд ямарваа зүй тогтол байхгүй байна

Оноо: 1

............. нь бүртгүүлсэн үнэт цаасыг андрейтарт худалдах,брокер, диллерийн компаниудад тараах үйл ажиллагаа юм. Цэгийн оронд нөхөж бичнэ үү.

 • А. Үнэт цаас гаргах

 • В. Үнэт цаас  байршуулах

 • С. Үнэт цаас арилжих

 • D. Үнэт цаасны зах зээл

Оноо: 1

Бэлгийн эрхтнүүд хөгжиж, боловсрохтой холбоотой процесс аль нь вэ?

 • А. Бэлгийн бойжилт

 • B. Овуляци

 • C. Сарын тэмдэг

 • D. Үр тогтолт

Оноо: 1

. .......................... нь үнэт цаасыг худалдах, худалдан авах, бусдад шилжүүлэх зэрэг тасралтгүй явагдах үйл ажиллагаа юм. Цэгийн оронд нөхөж бичнэ үү.

 • А. Үнэт цаас гаргах

 • В. Үнэт цаас  байршуулах

 • С. Үнэт цаас арилжих  

 • D. Үнэт цаасны зах зээл

Оноо: 1

\frac{6^{10}-6^{8}}{6^{9}+6^{8}}утгыг ол.

 • A.\frac{1}{6^{15}}            

 • В.5                  

 • С. 6                   

 • D.  6^{15}      

Оноо: 1

Зурагт дөрвөн өөрзүйлийн бактерийн энзимийн оптималь температурыгхаруулжээ. 2дугаартай бактерийн энзим денатурацид орох температурыг тодорхойлно уу.

 • А. 18ºС

 • В. 37ºС

 • С. 56ºС

 • D. 28ºС

Оноо: 3

Нэг га газрын үнэ 90 сая төгрөг бол 0.07 га газар ямар үнэтэй байх вэ?

Оноо: 1

Үнэт цаас гаргах, бүртгүүлэх, арилжих, хадгалах, өмчлөх эрхийг шилжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг...........гэнэ. Цэгийн оронд нөхөж бичнэ үү.

 • А. Үнэт цаас гаргах 

 • В. Үнэт цаас  байршуулах

 • С. Үнэт цаас арилжих

 • D. Үнэт цаасны зах зээл

Оноо: 1

Бэлгийн эрхтнүүд бүрэн хөгжиж боловсрох үеийг юу гэдэг вэ?

 • A. Үр тогтолт

 • B. Шилжилтийн нас

 • C. Сарын тэмдэг

 • D. Овуляци

Оноо: 3

Нэг га газрын үнэ 80 сая төгрөг бол 0.07 га газар ямар үнэтэй байх вэ?

Оноо: 1

Мөнгө яагаад өртгийн хэмжүүр болдог вэ?

 • А. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хэр үнэ цэнтэй болохыг хэмжих хэрэгсэл учир

 • В. Мөнгөөр  аливаа бүтээгдэхүүнийг шууд худалдан авах боломжтой учир

 • С. Өөрийн баялгийг мөнгө байдлаар хадгалах нь илүү найдвартай учир

 • D. Мөнгийг бусад субьектэд зээлдүүлж , хүүтэй буцаан авч болох учир

Оноо: 1

Зурагт 4 зүйлийн бактерийн энзимnийн оптималь температурыгхаруулжээ.3 дугаартай бактерийн амьдрах тохиромжтойтемпературыг сонгоно уу.

 • А. 18ºС

 • В. 37ºС

 • С. 46ºС

 • D. 78ºС

Оноо: 1

Мөнгө яагаад гүйлгээний хэрэгсэл болдог вэ?

 • А. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хэр үнэ цэнтэй болохыг хэмжих хэрэгсэл учир

 • В. Мөнгөөр  аливаа бүтээгдэхүүнийг шууд худалдан авах боломжтой учир

 • С. Өөрийн баялгийг мөнгө байдлаар хадгалах нь илүү найдвартай учир

 • D. Мөнгийг бусад субьектэд зээлдүүлж , хүүтэй буцаан авч болох учир

Оноо: 1

Зурагт усны эргэлтийг үзүүлжээ. 1 ба 4-ийн тоогоор тэмдэглэсэн нь ямар үзэгдэл вэ?

 • A. Ууршилт ба конденсаци

 • B. Нэвчилт ба сублимаци

 • C. Ууршилт ба сублимаци

 • D. Хур тунадас унах ба ургамлаар дамжин уурших

Оноо: 3

Куб хэлбэртэй савны ирмэг нь 20 см бөгөөд түүний 1/2 хэсэгт нь ус хийв. Хэдэн литр ус хийсэн бэ? (1 дм.куб саванд 1 литр ус багтана гэж тооцох)

Оноо: 1

Зурагт дөрвөнзүйлийн бактерийн энзимийн оптималь температурыгхаруулжээ.Аль темпратурт хүндшүднийцоорол буюу шүд хорхойтох өвчин үүсгэдэгбактерийн энзим ажиллахыг тогтооно уу.

 • А. 18ºС

 • В. 37ºС

 • С. 46ºС

 • D. 78ºС

Оноо: 1

Мөнгө яагаад хуримтлалын хэрэгсэл болдог вэ?

 • А. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хэр үнэ цэнтэй болохыг хэмжих хэрэгсэл учир

 • В. Мөнгөөр  аливаа бүтээгдэхүүнийг шууд худалдан авах боломжтой учир

 • С. Өөрийн баялгийг мөнгө байдлаар хадгалах нь илүү найдвартай учир

 • D. Мөнгийг бусад субьектэд зээлдүүлж , хүүтэй буцаан авч болох учир

Оноо: 1

Шилжилтийн ажилгүйдэл бий болдог үндсэн шалтгааныг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Хувь хүмүүс ажлын байраа солих хүсэл эрмэлзлэл

 • В. Байгаль, цаг агаар, уур амьсгалын нөлөөлөл

 • С. Улс орны хөдөлмөрийн хуваарьт гарсан өөрчлөлт

 • D. Эдийн засгийн харилцааны хямрал, тогтворгүй байдал

Нийт: 16693