Даалгаврын сангийн систем

 • Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Өсөлтийн болон бэлгийн дааврыг идэвхижүүлэгч даавар ялгаруулдаг өнчин тархийг заасан үсгийг сонгоно уу.

 • A. A

 • B. B

 • C. C

 • D. D

Оноо: 1

2.0\left ( 2 \right )-1\tfrac{11}{45} тооцоол.

 • A. \frac{5}{9}

 • В. \frac{7}{9}

 • С. 1\tfrac{1}{9}

 • D. 1\tfrac{5}{9}

Оноо: 1

Доор дурдсан үзэгдлүүдийн аль нь микро эдийн засгийн судлагдахуун бэ?

 • А. Талхны үнэ өссөн

 • В. Татварын тухай хууль баталсан

 • С. Мөнгө зээлийн бодлого

 • D. Улсын төсвийн хуваарилалт

Оноо: 1

Парис хотын уур амьсгалын диаграммыг ашиглан, зөв хариуг олоорой.

 • A. Температур жилийн турш тогтмол байна

 • B. 40-50 мм тунадас унадаг сар 7 байна

 • C. 50мм дээш тунадас унадаг сар 7 байна

 • D. 20-оос дээш хэмтэй сар 10 байна

Оноо: 1

Доорх өгөгдлүүдээс маркетингийн судлалд шууд хамааралтайг сонгоно уу.

 • А. Байгууллагын хяналт

 • В. Бүтээгдэхүүний зар сурталчилгаа

 • С. Хүний нөөцийн хөгжил

 • D. Үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт

Оноо: 2

Хичээл 40 минут үргэлжилж, 5 минут завсарладаг ба үдийн цай 30 минут үргэлжилдэг бол өглөө 8 цагт эхэлсэн 4 цагийн хичээл хэдэн цагт тарах вэ?

Оноо: 1

Бэлгийн бойжилтын үед чухал нөлөөтэй, өнчин тархины ялгаруулдаг даавруудыг сонгоно уу.

 • A. Гонадотропин ба соматотропин

 • B. Эстроген ба тестостерон

 • C. Инсулин ба глюкагон

 • D. Адреналин ба трипсин

Оноо: 1

Доорх өгөгдлүүдээс менежментийн судлалд шууд хамааралтайг сонгоно уу.

 • А. Худалдааг сэдэлжүүлэх

 • В. Бүтээгдэхүүний зар сурталчилгаа

 • С. Хөдөлмөрийн зах зээл

 • D. Үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт

Оноо: 2

Нэг га газрын 2 / 5 той тэнцэх хэмжээний талбайд лууван тарив. Ямар хэмжээтэй газар лууван тарьсан бэ?

Оноо: 1

.......................... нь хөрөнгө оруулалтын төсөл боловсруулах, үнэт цаас гаргах, бүртгүүлэх үйл ажиллагаа юм. Цэгийн оронд нөхөж бичнэ үү.

 • А. Үнэт цаас гаргах

 • В. Үнэт цаас байршуулах

 • С. Үнэт цаас арилжих

 • D. Үнэт цаасны зах зээл

Оноо: 1

Бэлгийн бойжилтын үе гэж юуг хэлдэг вэ?

 • A. Сар бүр умайн хана ховхрон гадагшлах үзэгдэл

 • B. Бие махбод болон сэтгэл санаанд өөрчлөлт гарч, насанд хүрсэн хүн болох үе

 • C. Сарын тэмдэг зогсож цэвэрших үзэгдэл

 • D. Нойтон зүүд зүүдлэх

Оноо: 1

Агаарын даралтын өндрийн хуваарилалтын зүй тогтлыг зөв илэрхийлсэн хариуг ол

 • A. Өндөр болох тусам агаарын даралт ихсэж байна

 • B. Өндөр болох тусам агаарын даралт буурч байна

 • C. Өндөр болох тусам агаарын даралт тогтмолжиж байна

 • D. Өндөр ба агаарын даралтын хооронд ямарваа зүй тогтол байхгүй байна

Оноо: 1

............. нь бүртгүүлсэн үнэт цаасыг андрейтарт худалдах,брокер, диллерийн компаниудад тараах үйл ажиллагаа юм. Цэгийн оронд нөхөж бичнэ үү.

 • А. Үнэт цаас гаргах

 • В. Үнэт цаас байршуулах

 • С. Үнэт цаас арилжих

 • D. Үнэт цаасны зах зээл

Оноо: 1

Бэлгийн эрхтнүүд хөгжиж, боловсрохтой холбоотой процесс аль нь вэ?

 • А. Овуляци

 • B. Үр тогтолт

 • C. Сарын тэмдэг

 • D. Бэлгийн бойжилт

Оноо: 1

. .......................... нь үнэт цаасыг худалдах, худалдан авах, бусдад шилжүүлэх зэрэг тасралтгүй явагдах үйл ажиллагаа юм. Цэгийн оронд нөхөж бичнэ үү.

 • А. Үнэт цаас гаргах

 • В. Үнэт цаас байршуулах

 • С. Үнэт цаас арилжих

 • D. Үнэт цаасны зах зээл

Оноо: 1

\frac{6^{10}-6^{8}}{6^{9}+6^{8}}утгыг ол.

 • A.\frac{1}{6^{15}}

 • В.5

 • С. 6

 • D. 6^{15}

Оноо: 1

Судлаач 4 янзын бактерийн ажиллах температур болон энзимт урвалын хурдын хамаарлыг графикт харуулжээ. Аль температурт термофиль бактер орших боломжтой вэ?


 • А. 18ºС

 • В. 37ºС

 • С. 46ºС

 • D. 78ºС

Оноо: 3

Нэг га газрын үнэ 90 сая төгрөг бол 0.07 га газар ямар үнэтэй байх вэ?

Оноо: 1

Үнэт цаас гаргах, бүртгүүлэх, арилжих, хадгалах, өмчлөх эрхийг шилжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг...........гэнэ. Цэгийн оронд нөхөж бичнэ үү.

 • А. Үнэт цаас гаргах

 • В. Үнэт цаас байршуулах

 • С. Үнэт цаас арилжих

 • D. Үнэт цаасны зах зээл

Оноо: 1

Бэлгийн эрхтнүүд бүрэн хөгжиж боловсрох үеийг юу гэдэг вэ?

 • A. Үр тогтолт

 • B. Шилжилтийн нас

 • C. Сарын тэмдэг

 • D. Овуляци

Нийт: 15508