• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Бие нэг бүтэн эргэлт хийх хугацааг эргэлтийн үе гэнэ. Дараах томьёонуудаас аль нь эргэлтийн үеийг илэрхийлсэн бэ?

 • A. Т=t/N

 • B. Т=π

 • C. Т=N/t

 • D. Т=ω/2π

Оноо: 1

Зурагт 4 зүйлийн бактерийн энзимnийн оптималь температурыгхаруулжээ. Аль температурт гипертермофиль бактерийн энзим денатурацид орохгүй болохыг сонгоно уу.


 • А. 18ºС

 • В. 37ºС

 • С. 46ºС

 • D. 78ºС

Оноо: 1

Улирлын ажилгүйдэл бий болдог үндсэн шалтгааныг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Хувь хүмүүс ажлын байраа солих хүсэл эрмэлзлэл

 • В. Байгаль, цаг агаар, уур амьсгалын нөлөөлөл

 • С. Улс орны хөдөлмөрийн хуваарьт гарсан өөрчлөлт

 • D. Эдийн засгийн харилцааны хямрал, тогтворгүй байдал

Оноо: 4

Хэрэв 10 см ба 7см талуудтай тэгш өнцөгтийн тал бүрийг 3 см-ээр хорогдуулбал тэгш өнцөгтийн талбайн хэмжээ хэдэн хувиар багасах вэ?

Оноо: 1

\frac{2\cdot 3^{8}-3^{7}}{5\cdot \left ( 3^{3} \right )^{3}}утгыг ол.

 • A.  \frac{1}{9}            

 • В. \frac{1}{5}               

 • С. \frac{1}{15}             

 • D. 1    

Оноо: 4

Хэрэв 15см ба 10см талуудтай тэгш өнцөгтийн тал бүрийг 3см-ээр нэмэгдүүлбэл тэгш өнцөгтийн талбайн хэмжээ хэдэн хувиар ихсэх вэ?

Оноо: 3

Квадрат хэлбэртэй ногооны талбайн нэг тал 300 м урттай ба нэг га тутмаас 1тонн хүнсний ногоо хураадаг бол хэдэн тонн ногоо хурааж авсан бэ?

Оноо: 1

Нарийн саваа массын төвийг дайрсан босоо тэнхлэгийг тойрон эргэж байна. Аль томьёо савааны инерцийн моментыг илэрхийлэх вэ?

 • A. mL2/12 

 • B.  mL2/ 3

 • C.   mL2/ 2 

 • D. mL2

Оноо: 3

Квадрат хэлбэртэй ногооны талбайн нэг тал 200 м урттай ба нэг га тутмаас 1тонн төмс хураадаг бол хэдэн тонн төмс хураасан бэ?

Оноо: 1

Баяр нарийн зэс утасныдиаметр хэмжихээр шийдэв. Аль багаж ашиглах вэ?

 • A. Динамометр 

 • B. Мензурк

 • C. Штангенциркул

 • D. Сантиметрийн шугам

Оноо: 1

Сарын тэмдэг ирэх нь......................... шинж тэмдэг юм.

 • A. Эмэгтэй хүн төрөхөд бэлэн болсны

 • B. Эмэгтэй хүн сүү ялгаруулахад бэлэн болсны

 • C. Эмэгтэй хүн жирэмслэхэд бэлэн болсны

 • D. Эмэгтэй хүн цэвэршихэд бэлэн болсны

Оноо: 3

4 литрийн багтаамжтай саванд 400мл ус байв. Савыг дүүргэхийн тулд 0.9 литрийн багтаамжтай жижиг саваар хэчнээн удаа ус нэмэх хэрэгтэй вэ

Оноо: 1

Графикийг зөв тайлбарласан дүгнэлт аль нь вэ?


 • А.   Нүүрсхүчлийн хийн хэмжээ тогтмол байхад температурыг  ихэсгэхэд фотосинтезийн хурд буурна.

 • B. Температур тогтмол 15ºС байхад нүүрсхүчлийн хийн хэмжээг ихэсгэхэд фотосинтезийн хурд буурна.

 • C. Нүүрсхүчлийн хийн хэмжээ тогтмол байхад температурыг бууруулахад фотосинтезийн хурд ихэснэ.     

 • D. Температур тогтмол 25ºС байхад нүүрсхүчлийн хийн хэмжээг  ихэсгэхэд фотосинтезийн хурд мөн ихэснэ.

Оноо: 1

Агаарын даралтыг ямар багажаар хэмждэг вэ?

 • A. Барометр 

 • B. Манометр

 • C. Термометр

 • D. Динамометр

Оноо: 1

Бүтцийн ажилгүйдэл бий болдог үндсэн шалтгааныг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Хувь хүмүүс ажлын байраа солих хүсэл эрмэлзлэл

 • В. Байгаль, цаг агаар, уур амьсгалын нөлөөлөл

 • С. Улс орны хөдөлмөрийн хуваарьт гарсан өөрчлөлт

 • D. Эдийн засгийн харилцааны хямрал, тогтворгүй байдал

Оноо: 1

Сарын тэмдгийн үед явагдах процессыг сонгоно уу.

 • A. Умайн хананы давхарга ховхрон унах

 • B. Өндгөн эс боловсрон гарах

 • С. Эр бэлгийн эс боловсрох

 • D. Эр, эм бэлгийн эс нийлэх

Оноо: 3

3 литрийн багтаамжтай саванд 600мл ус байв. Савыг дүүргэхийн тулд 0.8 литрийн багтаамжтай жижиг саваар хэчнээн удаа ус нэмэх хэрэгтэй вэ?

Оноо: 1

Ачаа налуу хавтгайн дагуу доош хөдөлж байна.Зурагт ачаанд үйлчлэх хүчнүүдийг дүрсэлсэн бол 1-ээр ямар хүчийг дүрсэлсэн бэ?

 • А. Тулгуурын хүч    

 • В. Татах хүч

 • С. Хүндийн хүч 

 • D. Үрэлтийн хүч

Оноо: 1

Мөчлөгийн ажилгүйдэл бий болдог үндсэн шалтгааныг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Хувь хүмүүс ажлын байраа солих хүсэл эрмэлзлэл

 • В. Байгаль, цаг агаар, уур амьсгалын нөлөөлөл

 • С. Улс орны хөдөлмөрийн хуваарьт гарсан өөрчлөлт

 • D. Эдийн засгийн харилцааны хямрал, тогтворгүй байдал

Оноо: 3

Параллелепипедийн эзлэхүүн нь 90 см. куб, ирмэгүүд нь 3 см ба 5 см бол мэдэгдэхгүй байгаа ирмэг ба бүх ирмэгийн уртыг олж, параллелепипедийн бүтэн гадаргуугийн талбайг олоорой.

Нийт: 16693