• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Жирэмсэн үед сарын тэмдэг ирэхгүй байх нь .................. гэсэн үг юм.

 • A. Өндгөвчид өндгөн эс боловсрохгүй байна

 • B. Өндгөвчид өндгөн эс боловсорч байна

 • C. Умайн гуурсан хоолой битүүрсэн байна

 • D. Үтрээ хаалттай байна

Оноо: 1

Эдийн засгийн харилцаан дахь инфляцийн үзэгдлийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Барааны үнийн өсөлт, мөнгөний худалдан авах чадварын бууралт

 • В. Барааны үнийн бууралт, мөнгөний худалдан авах чадварын өсөлт

 • С. Худалдан авах чадвараар баталгаажсан хүсэл бүхий хэрэгцээ

 • D. Тухайн зах зээлийн борлуулалт ба бодит хэрэглээний тэнцвэр

Оноо: 1

Ургамлын фотосинтезийн хурдад температур болон СО2 концентраци хэрхэн нөлөөлөхийг графикт харуулжээ. Графикаас зөв тайлбарласан дүгнэлтийг сонгоно уу.

 • А. Нүүрсхүчлийн хийн хэмжээ ихэсэхд  фотосинтезийн хурд ихэснэ    

 • B. Температур ихсэхэд фотосинтезийн хурд буурна 

 • C. Нүүрсхүчлийн хийн хэмжээ  буурахад фотосинтезийн хурд ихэснэ      

 • D. Температур буурахад фотосинтезийн хурд ихэснэ. 

Оноо: 3

Параллелaпипедийн эзлэхүүн нь 72 см.куб, ирмэгүүд нь 3 см ба 4 см бол мэдэгдэхгүй байгаа ирмэг ба бүх ирмэгийн уртыг олж, параллелепипедийн бүтэн гадаргуугийн талбайг олоорой.

Оноо: 1

Сарын тэмдэг ирэхгүй байх үеийг сонгоно уу.

 • A. Биеийн тамираар тогтмол хичээллэсэн үе

 • B. Усанд тогтмол орсон үе

 • C. Нөхөрт гарсан үе

 • D. Жирэмсэн үе

Оноо: 1

Эдийн засгийн харилцаан дахь дефляцийн үзэгдлийг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Барааны үнийн өсөлт, мөнгөний худалдан авах чадварын бууралт

 • В. Барааны үнийн бууралт, мөнгөний худалдан авах чадварын өсөлт

 • С. Худалдан авах чадвараар баталгаажсан хүсэл бүхий хэрэгцээ

 • D. Тухайн зах зээлийн борлуулалт ба бодит хэрэглээний тэнцвэр

Оноо: 1

2 м урт 0.5 мм2 хөндлөн огтлолынталбайтай зэс дамжуулагчийн эсэргүүцлийг ол. ρ=0.017 Ом∙мм2

 • А. 0.068 Ом  

 • В. 0.68 Ом 

 • С. 6.8 Ом

 • D. 68 Ом   

Оноо: 1

Ургамлын фотосинтезийн хурдад температур болон агаарын СО2 хийн концентраци хэрхэн нөлөөлж байгаагсудлан графикаар илэрхийлжээ. Графикийг зөв тайлбарласан дүгнэлт аль нь вэ?


 • А.   Нүүрсхүчлийн хийн концентраци 4%  болон 25С0  температуртай үед фотосинтезийн хурд хамгийн их байна

 • B. Нүүрсхүчлийн хийн концентраци 4%  болон 15С0  температуртай үед фотосинтезийн хурд хамгийн их байна

 • C. Нүүрсхүчлийн хийн концентраци 0.03%  болон 25С0  температуртай үед фотосинтезийн хурд хамгийн их байна

 • D.  Нүүрсхүчлийн хийн концентраци 0.03%  болон 15С0  температуртай үед фотосинтезийн хурд хамгийн их байна

Оноо: 4

Тасалгааны урт 8 м, өргөн нь 6м, өндөр нь 3м, хаалга цонхны нийт талбайн хэмжээ 4 м.кв байв. Ханын нэг боодол цаас 8 м.кв ханыг бүрэх бол энэ тасалгааны хананд нийт хэдэн боодол цаас шаардлагатай вэ?

Оноо: 1

Эдийн засгийн харилцаан дахь эрэлтийн тухай ойлголтыг тэмдэглэнэ үү.

 • А. Барааны үнийн өсөлт, мөнгөний худалдан авах чадварын бууралт

 • В. Барааны үнийн бууралт, мөнгөний худалдан авах чадварын өсөлт

 • С. Худалдан авах чадвараар баталгаажсан хүсэл бүхий хэрэгцээ

 • D. Тухайн зах зээлийн борлуулалт ба бодит хэрэглээний тэнцвэр

Оноо: 1

Сарын тэмдэг хугацаандаа ирэхгүй үед ....................... шаардлагатай.

 • A. Хоол сайн идэх

 • B. Усанд орох

 • C. Эмчид үзүүлж, зөвлөгөө авах

 • D. Найз нөхдөдөө хэлэх

Оноо: 4

Тасалгааны урт 9 м, өргөн нь 4 м, өндөр нь 2 м, хаалга цонхны нийт талбайн хэмжээ 4 м.кв байв. Ханын нэг боодол цаас 8 м. кв ханыг бүрэх бол энэ тасалгааны хананд нийт хэдэн боодол цаас шаардлагатай вэ?

Оноо: 1

Д. Моррисын боловсруулсан амьдралын чанарын индекс гэсэн ухагдахуунд аль нь хамаарагдахгүй вэ?

 • А. Нялхасын эндэгдэл

 • В. Амьдралын түвшин

 • С. Бичиг үсэг тайлагдалт 

 • D. Нэг хүнд оногдох ДНБ

Оноо: 1

Далайн усны гүн ба даралтын хамаарлыг зөвөөр илэрхийлсэн хувилбарыг олоорой.

 • A. Гүн рүүгээ даралт тогтвортой

 • B. Гүн рүүгээ даралт ихэснэ

 • C. Гүн рүүгээ даралт буурна

 • D. Ямар нэг хамаарал байхгүй

Оноо: 1

Сарын тэмдэг ирсэн үед баримтлах эрүүл ахуйн дэглэмийг сонгоно уу.

 • A. Усанд тогтмол орох

 • B. Усанд орохгүй байх

 • C. Эм байнга уух

 • D. Спортоор хичээллэхгүй байх

Оноо: 1

Нөхөж бичнэ үү. Хөдөлмөрийн зах зээл дээр цалингийн түвшин өссөн гэвэл....

.

 • А. Хөдөлмөрийн нийлүүлэлт өснө.

 • В. Хөдөлмөрийн эрэлт өснө.

 • С. Хөдөлмөрийн нийлүүлэлт буурна.

 • D. Хөдөлмөрийн эрэлт буурна.

Оноо: 1

Уургийн бионийлэгжлийн бүдүүвчийг ажиглан “1” дугаартай молекулын репликаци явагдах үеийн талаарх зөв өгөгдлийг олно уу.


 • А. Прокариот эсэд зөвхөн хромосом хэлбэртэй байна. 

 • B. Эукариот эсэд хромосом болон плазмид хэлбэртэй оршино.

 • C. Интерфазын S шатанд хоёрчлогдоно

 • D. Профазын шатанд хоёрчлогдоно

Оноо: 1

Сарын тэмдгийн мөчлөг гэж .............................. хугацааг хэлнэ.

 • A. Сарын тэмдэг ирсэн сүүлийн өдрөөс дараагийн сарын тэмдгийн сүүлийн өдөр хүртэлх

 • B. Сар бүрийн 1-ээс дараа сарын 1 хүртэлх

 • C. Сарын тэмдэг ирсэн эхний өдрөөс дараагийн сарын тэмдгийн эхний өдөр хүртэлх

 • D. 21 – 45 хоногийн

Оноо: 1

Уургийн бионийлэгжлийн бүдүүвчийг ажиглан “2” дугаартай молекулыг тухай зөв дүгнэлтийг олно уу.


 • А. Зөвхөн бөөмд байрлана    

 • B. Эсийн эндоплазмын торон дээр байрлана

 • C. ДНХ-ийн мэдээллийг хуулбарлана

 • D. Давхар гинжнээс тогтоно.

Оноо: 1

Засгийн газрын хөтөлбөр боловсруулж, түүнийг хэрэгжүүлэхэд зориулж төр зардлаа ихэсгэдэг. Энэ нь төрийн эдийн засгийн ямар бодлого вэ?

 • А. Төрийн сангийн бодлого

 • В. Мөнгө зээлийн бодлого

 • С. Гадаад худалдааны бодлого

 • D. Татварын бодлого

Нийт: 16693