• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Хэрэв гүйдэлтэй ороомгийн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . соронзон орон нэмэгдэнэ.

 • А. Ороомог дахь дамжуулагч утасны тоог багасгавал

 • B. Ороомог дахь гүйдлийн хүчийг ихэсгэхэд       

 • C. Радиусыг нэмбэл

 • D. Ороомог дахь дамжуулагчийн хөндлөн огтлолыг багасгахад

Оноо: 1

ДНХ-ийн хос гинж 2400 нуклеотидоос тогтсон бол үүсэх уургийн амин хүчлийн тоог тогтооно уу.

 • А. 600

 • В. 1200

 • С. 400

 • D. 300

Оноо: 1

Сарын тэмдгийн мөчлөгт нөлөөлөхгүй хүчин зүйлийг сонгоно уу.

 • A. Оюуны болон биеийн хүчний ажлын их ачаалал

 • B. Олон хүүхэд төрүүлэх

 • C. Биеийн эрүүл мэнд

 • D. Хоол хүнсний дутагдал

Оноо: 1

Булаг хаана үүсдэгийг зургаас ажиглан зөв хариуг олоорой.

 • A. Газрын гадаргад зөрөг үүсэхэд усны толь гадарга дээр ил гарч ирэх үед

 • B. Газрын гадаргад ус урсах үед

 • C. Ой модтой ойр газарт

 • D. Тектоникийн хавтангийн зааг дээр

Оноо: 1

ДНХ-ийн хос гинж 1800 нуклеотидоос тогтсон бол үүсэх амин хүчлийн тоог тогтооно уу.

 • А. 600

 • В. 120

 • С. 200 

 • D. 300

Оноо: 1

Дараах хувиргалтын аль нь тэнхлэгийн тэгш хэмийн хувиргалт вэ?

 •  

   

 •  

   

   

 •  

 •  

   

   

Оноо: 1

Зураг 1-д шулуунаар хөдлөх биеийн хурд хугацаанаас хамаараххамаарлын график өгөгджээ. Энэ биед үйлчлэх хүчнүүдийн тэнцүү үйлчлэгч хүч ба хугацааны хамаарлыг аль нь зөв дүрсэлсэн бэ?

Оноо: 1

Сарын тэмдгийн мөчлөг зогсохыг юу гэдэг вэ?

 • A. Шилжилтийн нас

 • B. Бэлгийн бойжилт

 • C. Өсөлт бойжилт

 • D. Цэвэршилт

Оноо: 1

Луужингийн N туйл аль зүгийг заадаг вэ?

 • A. өмнөд                                                               

 • B. хойд                                       

 • C. баруун                                                               

 • D. зүүн 

Оноо: 1

Ямар хэсгүүдийн /бөөмүүдийн/ эргэн тойронд соронзон орон үүсэх вэ?

 • А. Хөдөлж буй электрон  

 • B. Хөдөлж протон

 • C. Хөдөлж буй эерэг сөрөг ионууд 

 • D. Хөдөлж буй бүх хэсгүүд

Оноо: 2

Том квадратын талбай 9 кв.м бол жижиг квадратын талбайг олоорой.

Оноо: 1

ДНХ-ийн хос гинж 720 нуклеотидоос тогтсон бол түүнээс үүсэх уургийн полипептид гинж хэдэн аминхүчлээс тогтох вэ?

 • А. 600

 • В. 120

 • С. 200  

 • D. 300

Оноо: 1

\frac{25^{-2}\cdot 5^{4}}{ ( 125^{-2} )^{\frac{1}{3}}} утгыг ол.

 • A. −5             

 • В. \frac{1}{5}                

 • С. 5                 

 • D. 25  

Оноо: 1

Зэс дамжуулагчийн хувьд цэнэг зөөгч нь юу вэ?

 • А. Электрон      

 • B. Протон    

 • C. Эерэг ион

 • D. Сөрөг ион

Оноо: 1

Луужингийн S туйл аль зүгийг заадаг вэ?

 • A. өмнөд                                                               

 • B. хойд                                         

 • C. баруун                                                               

 • D. зүүн 

Оноо: 3

Тэгш өнцөгтийн өргөн 7м бөгөөд түүнийг 1 м-ээр ихэсгэж, уртыг нь 5 м-ээр багасгавал квадрат болох байв. Хэрэв тэгш өнцөгтийн талбай 91 кв.м бол квадратын талбайг ол.

Оноо: 1

Биесийн хурд хугацаанаас хамаарсан хамаарлын график өгөгджээ. Аль графикт хамгийн бага зам туулсан бэ?

Оноо: 1

Графикт 4 амьд биеийн амьдрах чадвар, үргэлжлэх хугацааг харуулжээ. Жимсний ялаанд хамаарах график болон тухайн графикийг зөв дүгнэсэн дүгнэлтийг олно уу.

 • A. IV. Бүх насны бодгалиудын үхэл хорогдол тэнцүү байна

 • B. I. Насны туйл хүртэл амьдраад үхнэ

 • C. II. Залуу бага насны бодгалиудын үхэл хорогдол их байна

 • D. III.Дундаж насны бодгалиудын үхэл хорогдол их байна

Оноо: 1

Сарын тэмдгийн хуанли хөтлөхгүй байхын сул тал бол ............................... юм.

 • A. Дараагийн сарын тэмдэг ирэх өдрийг баримжаалж, ажил амралтаа зохицуулах

 • B. Хүсээгүй үедээ жирэмслэх

 • C. Өөрийн сарын тэмдгийн мөчлөгийн үргэлжлэх хугацааг тодорхойлох

 • D. Сэтгэл санаанд гарах өөрчлөлтийн шалтгааныг таньж мэдэх

Оноо: 1

20 см3 эзлэхүүнтэй хоолны давсны массыг тодорхойлно уу. Хоолны давсны нягт 2.1 г/см3

 • A. 0.1 г 

 • B. 9.5 г 

 • C. 17.9 г 

 • D. 42 г

Нийт: 16693