• Үнэлгээний зорилт
 • Мэдлэг ойлголт
  ()
 • Чадвар
  ()
 • Хэрэглээ
  ()
 • Даалгаврын хэлбэр
 • Сонгох
  (0)
 • Задгай
  (0)
Оноо: 1

Аль бие илүү тод сүүдэр үүсгэх вэ? Дугаарыг сонгоно уу.

 • A. шилэн лонх                                                        

 • B. гялгар уут                                         

 • C. нарны шил                                                 

 •  D. хар цаас

Оноо: 3

Том дүрсийн талбай хэдэн кв.м вэ? Жижиг дүрсийн талбай хэдэн кв.мв вэ? Будагдсан дүрсийн талбай хэдэн кв.м вэ?

Оноо: 1

Популяцийн өсөлт болон мэнд үлдэлтийг графикийг харуулжээ. Гидрад хамаарах график болон тухайн графикийг зөв дүгнэсэн дүгнэлтийг олно уу.


 • A.III Бүх насны бодгалиудын үхэл хорогдол тэнцүү байна

 • B. II. Хөгшрөлтийн улмаас үхэж байгаа бодгалын тоо их байна

 • C. I. Залуу бага насны бодгалиудын үхэл хорогдол их байна

 • D.IV.  Дундаж насны бодгалиудын үхэл хорогдол их байна

Оноо: 1

Сарын тэмдгийн хуанли хөтлөхийн давуу тал бол ............................... юм.

 • A. Дараагийн сарын тэмдэг ирэх өдрийг баримжаалж, ажил амралтаа зохицуулах

 • B. Хүсээгүй үедээ жирэмслэх

 • C. Цэвэршилтийн тухай мэдэх

 • D. Дааврын хэмжээгээ тогтоох

Оноо: 1

Ус буцалгагчийг 220 В хүчдэлд залгажээ. Халаагчийн эсэргүүцэл 110 Ом бол ус буцалгагчаар гүйх гүйдлийн хүчийг тодорхойл.

 • A. 0.5 A   

 • B. 2 A    

 • C. 24.2 A    

 • D. 330 A

Оноо: 1

Сард ойролцоогоор нэгөндгөн эс боловсруулдаг, эм бэлгийнхос эрхтнийгсонгоно уу.

 • А. Умай 

 • B. Умайн гуурсан хоолой

 • C. Өндгөвч

 • D. Үтрээ

Оноо: 1

Дөрвөнөөр зүйлийн амьд биеийн амьдрах чадвар, амьдралын үргэлжлэх хугацааг графикт үзүүлжээ. Хүнд хамаарах график болон тухайн графикийг зөв дүгнэсэн дүгнэлтийг олно уу.


 • A.III Бүх насны бодгалиудын үхэл хорогдол тэнцүү байна

 • B. II. Насны туйл хүртлээ амьдарч, хөгшрөлтийн улмаас үхнэ

 • C.IV. Залуу бага насны бодгалиудын үхэл хорогдол их байна

 • D. I.  Дундаж насны бодгалиудын үхэл хорогдол их байна

Оноо: 3

Тасалгааны урт 9м, өргөн 8м болшалны талбайн хэмжээ хэдэн кв.м вэ? Шалны талбайн 7/12 нь хэдэн кв.м вэ? Хэрэв 1 кв.м талбайг будахад 250 г будаг ордог бол 42кв.м талбайд хэдэн грамм будаг орох вэ?

Оноо: 1

Овуляци гэж юу вэ?

 • A. Умайн хананы давхарга ховхрон унах

 • B. Өндгөвчөөс өндгөн эс боловсрон гарах

 • C. Сарын тэмдэг ирэх

 • D. Эр, эм бэлгийн эс нийлэх

Оноо: 1

Эгц дээш V хурдтай шидэгдсэн чулуутодорхой хугацааны дараа буцаж ирнэ. Эгц дээш чиглэсэн Ох тэнхлэг дээрх хөдөлгөөний хурдны проекц -хугацааны хамаарлыгаль графиктзөв дүрсэлсэн бэ?

Оноо: 1

Графикт 4 амьд биеийн амьдрах чадвар, амьдралын үргэлжлэх хугацааг харуулжээ. Хясааны амьдрах чадварыг дүрсэлсэн муруйг сонгоно уу.


 • A. III Бүх насны бодгалиудын үхэл хорогдол тэнцүү байна

 • B. II. Хөгшрөлтийн улмаас үхэж байгаа бодгалын тоо их байна

 • C. IV. Залуу бага насны бодгалиудын үхэл хорогдол их байна

 • D.I.  Дундаж насны бодгалиудын үхэл хорогдол их байна

Оноо: 1

Аль бие илүү бүдэг сүүдэр үүсгэх вэ? Нэрийг бичнэ үү.

 • A. шилэн лонх                                                      

 • B. гялгар уут                                        

 • C. нарны шил                                                     

 • D. хар цаас 

Оноо: 1

16^{\frac{3}{4}}+27^{\frac{2}{3}}-25^{\frac{1}{2}} утгыг ол.

 • A.12             

 • В.8                 

 • С.2               

 • D. 0

Оноо: 1

Овуляцийн үзэгдлийг юу зохицуулдаг вэ?

 • A. Энзим

 • B. Ураг

 • C. Даавар

 • D. Сэтгэл санаа

Оноо: 1

Гэрэл туссан хэсгийн температур хамгийн их байх зургийн дугаарыг сонгоно уу.

 • A. 1                                           

 • B. 2                                       

 • C. 3  

 • D. 1 ба 2

Оноо: 1

Аль нь микро эдийн засгийн судлах зүйл вэ?

 •   А. Инфляцийн түвшин 

 • В. Ажил эрхлэлт ба ажилгүйдэл

 • С. Экспорт, импортын зөрүү

 • D. Аж ахуйн нэгжийн орлого, зарлага

Оноо: 1

Соронзон орон хаана байдаггүй вэ?

 • A. Электроны чиглэлт хөдөлгөөний орчин

 • B. Ионуудын чиглэлт хөдөлгөөний орчин

 • C. Тогтмол соронзонд

 • D. Дурын масстай биед

Оноо: 1

Цэцгийн бүтцийг ажиглан "3" дугаартай бүтцэд хамаарах үүрэг, цэцгийн онцлогыг зөв дүгнэнэ үү.


 • А. Тухайн бүтэц нь  үр боловсрох орныг хамгаалахын тулд жижиг болсон

 • В. Тухайн бүтэц нь үр боловсрох орныг хамгаалахын тулд дэлбээний гадна байрладаг

 • С. Тухайн бүтэц  зөвхөн дохиурыг хамгаалахын тулд байдаг

 • D. Тухайн бүтэц зөвхөн үр боловсрох орныг хамгаалахын тулд байдаг

Оноо: 1

Овуляци явагдсанаар ямар боломж үүсэх вэ?

 • A. Үр тогтох

 • B. Имплантаци явагдах

 • C. Ураг үүсэх

 • D. Ихэр төрөх

Оноо: 1

Дараах өгөгдлүүдээс маркетингийн иж бүрдэлд шууд хамаарахгүй ойлголтыг тэмдэглэнэ үү.

 •  А. Бараа

 • В. Үнэ

 • С. Идэвхжүүлэлт

 • D. Төлөвлөлт

Нийт: 16693