Даалгаврын сангийн систем

Регистрийн дугаараа оруулна уу.