Боловсролын түвшин Хичээл Хугацаа
1. Бага Математик 60 минут
Монгол хэл 60 минут
Хүн ба байгаль 60 минут
2. Суурь Математик 80 минут
Монгол хэл 80 минут
БУ-ны нэгдмэл агуулга 80 минут
НУ-ны нэгдмэл агуулга 80 минут
Англи хэл 80 минут
Орос хэл 80 минут
3. Бүрэн дунд Математик 80 минут
Монгол хэл 80 минут
Физик 80 минут
Хими 80 минут
Биологи 80 минут
Газарзүй 80 минут
Нийгэм судлал 80 минут
Англи хэл 80 минут
Орос хэл 80 минут
Түүх 80 минут
4. МСҮТ Бүрэн дунд Математик 80 минут
Монгол хэл 80 минут
Физик 80 минут
Хими 80 минут
Биологи 80 минут
Газарзүй 80 минут
Нийгэм судлал 80 минут
Англи хэл 80 минут
Орос хэл 80 минут
Түүх 80 минут