Даалгаврын сангийн систем

Боловсролын түвшин Хичээл Хугацаа
1. Бага Математик 0
Монгол хэл 0
40 эхтэй
Хүн ба байгаль 0
2. Суурь Математик 30
Монгол хэл 0
50 эхтэй
БУ-ны нэгдмэл агуулга 0
НУ-ны нэгдмэл агуулга 0
Англи хэл 0
Орос хэл 0
3. Бүрэн дунд Математик 0
Монгол хэл 0
60 эхтэй
Физик 0
Хими 0
Биологи 0
Газарзүй 0
Нийгэм судлал 0
Англи хэл 0
Орос хэл 0
Түүх 0